واسطه داخلی کوتاه پروفیل

واسطه داخلی کوتاه پروفیل - قطعات سازه گلخانه

واسطه داخلی بلند

واسطه داخلی بلند - قطعات سازه گلخانه

واسطه خارجی پروفیل

واسطه خارجی پروفیل - قطعات سازه گلخانه - جهت اتصال پروفیل به سازه

موتور گیربکس بیزجانلی

موتور گیربکس بیزجانلی - باز و بسته کردن پنجره - قطعات سازه گلخانه

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا - قطعات سازه گلخانه

راک و پینیون ترکیه ای

راک و پینیون ترکیه ای - قطعات سازه گلخانه - باز و بستن پنجره

بست یو ساده

بست یو ساده - قطعات سازه گلخانه

بست نوک تاج دو طرفه

بست نوک تاج دو طرفه - قطعات سازه گلخانه

بست نعل اسبی

بست نعل اسبی - قطعات سازه گلخانه

بست سدل 60

بست سدل 60 - قطعات سازه گلخانه

بست روبند سر ستون به ستون

بست روبند سر ستون به ستون - قطعات سازه گلخانه

بست رابط محور پنجره یا رابط شفت ۴ سوراخه

بست رابط محور پنجره یا رابط شفت ۴ سوراخه - قطعات سازه گلخانه