گلستان رتبه سوم کشور در کشت مکانیزه محصولات پاییزه است

گلستان رتبه سوم کشور در کشت مکانیزه محصولات پاییزه است

۴۶۰ عیدمحمد فاروقی در گفتگو با مهر اظهار کرد: هم زمان با شروع فصل پاییز برنامه ریزی برای عملیات و تعیین نوع زراعت به بحث اصلی کشاورزان تبدیل می شود.

وی افزود: کشاورزان بعد از مشورت و دریافت نرخ محصولات و پس از تأمین نهاده های مورد نیاز (بذر و کود و تجهیزات کاشت) تصمیم می گیرند چه نوع زراعتی را بکارند.

فاروقی تأکید کرد: سرویس ماشین، ادوات و تجهیزات و کارنده ها باید تاکنون انجام می شده است اگر این عمل اتفاق نیفتاده در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

وی تصریح کرد: برای تهیه بستر مناسب از ماشین های خاک ورز حفاظتی که قابلیت مطلوبی جهت انجام خاک برداری اولیه در اراضی حاوی بقایای گیاهی دارند استفاده شود، زیرا توانایی انجام شخم بدون برگردان را به منظور مدیریت بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و حفظ رطوبت خاک دارد.

رئیس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان گفت: استان گلستان یکی از استان های پیشرو در تأمین و خرید ماشین ها و ادوات و تجهیزات است و به اندازه مورد نیاز براساس تقاضا خرید انواع کارنده ها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: بیش از چهار هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع کارنده (عمیق کار، ردیف کار، کشت مستقیم، خطی کار و ...) در سطح استان داریم و سومین استان کشور از این حیث هستیم.

فاروقی اظهار کرد: برنامه ریزی برای آموزش ها از چندین ماه پیش آغاز شده و اعتقاد داریم در درجه اول باید نحوه استفاده از این دستگاه ها را به بهره برداران آموزش دهیم.

وی همچنین گفت: این کارگاه های آموزشی در سطح مراکز دهستان و شهرستان ها به طور مستمر ادامه دارد تا بهره برداران با تکنولوژی های نوین آشنا و بازآموزی شوند تا استفاده صحیح و مناسبی از تجهیزات داشته باشند.

رئیس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: بیش از ۹۵ درصد مزارع آبی استان و قریب ۸۷ درصد اراضی کشت دیم ما با کشت مکانیزه انجام می شود و جزو سه استان اول در کشت مکانیزه محصولات پاییزه هستیم.

وی در پایان گفت: در برداشت محصولات از کمباین نو و راننده باسابقه استفاده شود، تنظیمات صحیح کمباین و آموزش هایی که داده شده مد نظر قرار گیرد تا شاهد ریزش کمتر محصول باشیم.